E63 090 76

PDM-I12 IR-detektor, 12 m vidvinkel

PDM-I12 PIR-detektor